Regeringen meddelar Fiskejournalen att de ännu inte kan presentera någon handlingsplan kring utflyttningen av trålgränsen. Foto: Arthur Goldstein

Ministern svarar om utflyttad trålgräns: ”För tidigt att presentera plan”

Publicerad Senast uppdaterad

Sveriges riksdag har beslutat att trålgränsen ska flyttas ut på prov från 4 sjömil till 12 sjömil. Men de som hoppats på ett snabbt verkställande av beslutet riskerar att bli besvikna.Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg berättar nämligen för Fiskejournalen att processen kommer att ta tid.

Det var många sportfiskare och andra miljövänner som jublade över beskedet att trålgränsen i Östersjön kommer att flyttas ut. Efter att Miljöpartiet lämnat regeringen så hamnade processen helt och hållet i Socialdemokraternas händer.

Under tiden har det kommit rapporter om att trålarna fortsatt att tråla nära kusten, vilket provocerat många som hade hoppats på en snabb kursändring.
Men det är faktiskt helt i sin juridiska ordning, oavsett vad man tycker i frågan.
Fiskejournalen skrev redan efter riksdagens beslut att det kan dröja innan utflyttningen verkställs, med tanke på att det måste föras dialog med flera aktörer, exempelvis grannländer.

Fiskejournalen har efterlyst besked av regeringen när beslutet om trålgränsen ska verkställas, och skickade därför frågor kring detta till ansvarig minister, Anna-Caren Sätherberg (S).
Här nedan följer frågorna, och de skriftliga svar vi fick på fredagen:

1) Finns det någon handlingsplan för verkställande av riksdagsbeslutet? Hur ser den ut i så fall?
2) Kan ni sätta något ungefärligt datum?
3) Kan det dyka upp något som gör att beslutet om trålgränsen hävs?

Nedan återger vi landsbygdsminister Anna-Caren Sätherbergs svar i sin helhet:
1) ”Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, genomför kontinuerligt datainsamling avseende fiskbestånden genom årliga övervakningsprogram. Detta arbete har Havs- och vattenmyndigheten stärkt sedan frågan aktualiserades och myndigheten beslutade i februari 2021 om analyser och åtgärder avseende ökat skydd av sill och strömming i Östersjön. I myndighetens beslut återfinns en beskrivning av kunskapsläget, och innehåller en behovsanalys av både kunskapsinhämtning och faktiska åtgärder som myndigheten avser att genomföra för ökat skydd av strömming i Östersjön.”

2) ”En förutsättning för att bedöma vilka åtgärder som är rätt att vidta för att skydda fisken, havsmiljön och det kustnära fisket är att det finns tillräckliga vetenskapliga underlag som tydliggör orsakssamband. Havs- och vattenmyndigheten har i nuläget inte viktiga nyckeldata för att analysera beståndet på mindre skala än det som ges inom den biologiska rådgivningen. Mot bakgrund av det har regeringen uppdragit till Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra egentliga Östersjön. Det är viktiga processer som tar tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.”

3) ”Mot bakgrund av frågornas komplexitet, inte minst utifrån den rådande lagstiftningen, är det ännu för tidigt att presentera någon form av handlingsplan för dessa frågor. För regeringen är det viktigt att det även i framtiden finns förutsättningar för ett kustnära fiske och en konkurrenskraftig fiskerinäring som levererar och bereder fiskeriprodukter i Sverige.”

Fiskejournalen återkommer med reaktioner på ministerns svar om trålgränsen. Följ oss på Facebook för fler nyheter!