Skarven kan ta torskar på upp till 50-60 centimeter enligt experter som Fiskjeournalen talat med. Foto: Patrik Eld

Studie: Torskar i de konstgjorda reven blir skarvföda

Publicerad Senast uppdaterad

Fiskejournalen har flera gånger berättat om satsningen med konstgjorda torskrev i Byfjorden, vilka beskriv som en stor succé. En färsk studie visar dock att skarvar predaterar hårt på det aktuella torskbeståndet i Byfjorden, vilket motverkar effekten av fiskeförbudet i fjordsystemet.

Det är torskrevens upphovsman Lars-Olof Axelsson som tillsammans med Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet, gjort studien. Utgångspunkten var att undersöka hur mycket torsk som mellanskarven konsumerar i Byfjorden, där det alltså görs stora insatser för att stärka beståndet.
För att gynna torsk, hummer och annan fisk så placerade Projekt fjordtorsk ut konstgjorda rev år 2015. Efter drygt 3 år konstaterades att det fanns ett stationärt lekande bestånd av drygt 60 centimeter långa torskar. Detta applåderades av bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, som hjälpte till att finansiera ytterligare 64 rev under hösten 2020, eftersom de anser reven kan ha positiva effekter på de kustlekande bestånden i Kattegatt och Skagerrak.

Äventyrar utvecklingen
Studien visar dock, enligt upphovsmännen, att skarvens predation kan äventyra de positiva effekterna av de konstgjorda reven.
De har mätt längden av otoliter från torsk i 76 spybollar från mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis), insamlade från ön Ringburen i Byfjorden. Genom att använda en matematisk formel har de fastställt vikten av varje konsumerad torsk (vissa småtorskar kan ha varit föda till stor torsk innan den blivit skarvföda).
– Med antagandet att 10–25 skarvar som dag-genomsnitt försörjer sig i Byfjorden kommer vi fram till ett årligt torskuttag i intervallet 1 400–3 400 kilo fördelat på mellan 18 000–44 000 individer, varav 90–220 är lekmogna, konstaterar Lars-Olof Axelsson.

Detta skulle kunna påverka den lokala rekryteringen av torsk och motverka förväntade positiva effekter av nyligen utlagda artificiella rev.
Vi undrar förstås hur skarvens predation påverkar Lars-Olof Axelsson förhoppningar om torskbeståndets utveckling i Byfjorden?
– Tiden borde nu vara mogen att i samarbete Länsstyrelsen och HaV införa totalfredade områden i anslutning till torsk och hummerreven vilket innebär inget fiske av varken skarv, säl eller människa. Vår studie visar även att vi fått juvenil födosökande Nordjötorsk att stanna och bli könsmogna vid reven, vilket kan innebära en snabbare återetablering av lokala kusttorskbestånd.